15. siječnja 2014.

Pravilnik o postupku za sklapanje ugovora o nabavi robe i usluga

Na temelju odredbe članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) direktor komunalnog društva Črnika d.o.o. donosi: Pravilnik o postupku za sklapanje ugovora o nabavi robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna odnosno o nabavi radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna.