2. siječnja 2015.

Plan nabave 2015.

Na temelju članka 20. stavke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 OUSRH) direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 2. siječnja 2015. donio je Plan nabave za 2015. godinu.