12. rujna 2016.

Izmjena prva Plana nabave za 2016. godinu

Na temelju čl. 20 Stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“NN br 90/11, 83/12, 143/12 i 13/14 – OUSRH)direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 12. rujna 2016. godine donio je I. IZMJENU PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU