29. ožujka 2013.

Plan nabave 2013. – izmjena I.

Na temelju članka 20. stavke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 29. ožujka 2013. donio je izmjenu i dopunu Plana nabave za 2013. godinu.
10. siječnja 2013.

Plan nabave 2013.

Ovim planom nabave obuhvaćena je nabava roba, radova i usluga u 2013. godini.