2. siječnja 2016.

Plan nabave za 2016. godinu

Na temelju članka 20. Stavka 1.Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 -OUSRH) direktor Komunalnog društa Črnika d.o.o., dana 2. siječnja 2016. godine donio je PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU