16. ožujka 2016.

Odluka o visini grobne naknade

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o grobljima (NN 19/98 i 50/12) i članka 25. stavka 2. Odluke o grobljima (“Službene novine Primorsko goranske županije “, broj 34/15) Uprava groblja Općine Punat uy predhodnu suglasnost načelnika dana 16. ožujka 2016. godine donosi Odluku o visini grobnih naknada.