Natječaj za radno mjesto voditelj službe održavanja parkova i zelenih površina

Izmjena prva Plana nabave za 2016. godinu
12. rujna 2016.
Natječaj – Voditelj službe održavanja parkova i zelenih površina
4. listopada 2016.

Natječaj za radno mjesto voditelj službe održavanja parkova i zelenih površina

Na temelju odluke Direktora komunalnog društva ČRNIKA d.o.o. objavljuje se:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VODITELJ SLUŽBE ODRŽAVNJA PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA
na ne određeno – puno rado vrijeme 1 – IZVRŠITELJ/ICA

Potrebni uvjeti za prijavu:
1. SSS (srednja stručna sprema)
2. Radno iskustvo 6 godina na poslovima održavanja parkova i zelenih površina.
3. znanje najmanje jednog stranog jezika
4. komunikacijske i organizacijske sposobnosti
Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni su priložiti:

– životopis sa naznakama o ispunjavanju uvjeta
– presliku osobne iskaznice
– presliku svjedožbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme)
određene ovim natječajem;
– elektronički zapis radne knjižice ili Potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
(dokaz o radnom iskustvu) kao i dokaz o radu na poslovima održavanja parkova i zelenih površina ( preslika Ugovora o radu )
– dokaz o poznavanju jednog stranog
jezika (svjedodžba, potvrda, uvjerenje, preslika svjedodžbe ili indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit iz jednog stranog jezika);
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci)
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na natječaj, ili prijave primljene elektronskim putem kao i prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja,neće biti razmatrane i neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Natječaj vrijedi od 04.10.2016 do 12.10.2016, Prijave se mogu dostaviti osobno ili putem pošte uz uvjet da su zaprimljene u Črnika d.o.o do 12.10.2016 godine.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje. Natječaj je otvoren zaključno sa 12.10.2016 godine. Prijavena natječaj s potrebnim prilozima dostavljaju se preporučenom poštom u zatvorenoj kuverti s naznakom „za natječaj“ na adresu: KD “ČRNIKA” d.o.o., Obala 72, 51521 Punat, ili osobno predajom dokumentacije u prostorijama društva.
.