14. siječnja 2020.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Na temelju odredbi članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) , direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o. donosi: ODLUKU O IMENOVANJU Službenika za informiranje
13. siječnja 2020.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

18. svibnja 2019.

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

18. svibnja 2019.

Bilješke uz godišnje financijsko izvješće poduzetnika za razdoblje 01.01.2018 – 31.12.2018.