6. ožujka 2020.

Odluka o imenovanju službenika za GDPR

Temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka, SL EU L119), direktor Komunalnog drutva “Črnika” d.o.o. Punat donosi: ODLUKU O IMENOVANJU Službenika za GDPR
26. veljače 2020.

Izvješće o nepravilnostima za 2019. godinu

31. siječnja 2020.

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Na temelju odredbi članka 43. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19), direktor Komunalnog društva “Črnika” d.o.o. Punat donosi ODLUKU O IMENOVANJU o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
14. siječnja 2020.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Na temelju odredbi članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) , direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o. donosi: ODLUKU O IMENOVANJU Službenika za informiranje