Službenik za informiranje

13. siječnja 2020.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

3. siječnja 2020.

Plan nabave za 2020. godinu

Na temelju čl.28., st.1. Zakona o Javnoj nabavi ( NN br. 120/16) direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 02. siječnja 2020. godine donio je   PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU:  
18. svibnja 2019.

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

18. svibnja 2019.

Bilješke uz godišnje financijsko izvješće poduzetnika za razdoblje 01.01.2018 – 31.12.2018.