Pravo na pristup informacijama

Proaktivna objava informacija

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti.
Tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati:


1) zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada;

2) opće akte i odluke koje donose, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje;

3) nacrte zakona i drugih propisa te općih akata za koje se provodi postupak savjetovanja s javnošću, u skladu s člankom 11. ovoga Zakona;

4) godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti;

5) registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe;

6) informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža, na vidljivu mjestu, uz poveznicu na one koje pruža elektroničkim putem;

7) podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi tijela javne vlasti te podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta;

8) informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa;

9) informacije o postupcima javne nabave, dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije za koje postoji obveza objavljivanja sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava;

10) obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka;

11) informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt;

12) zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika;

13) obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu, s podacima za kontakt službenika za informiranje, potrebnim obrascima ili poveznicama na obrasce te visinom naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona;

14) odgovore na najčešće postavljena pitanja, o načinu podnošenja upita građana i medija, kao i ostale informacije (vijesti, priopćenja za javnost, podaci o aktivnostima), u svrhu informiranja javnosti o svom radu i ostvarivanju njihovih prava i izvršavanju obveza.

Što obuhvaća pravo na pristup informacijama?

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 28/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 28/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje Komunalnog društva “Črnika” d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Kako se ostvaruje pravo na pristup informacijama?

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Komunalnog društva “Črnika” d.o.o. na sljedeće moguće načine:

1. Telefonom na broj: +385 51 855 065


2. Elektroničkom poštom službeniku za informiranje:


pristupinfo@kd-crnika.hr sa popunjenim obrascem:
- Zahtjev za pristup informacijama
- Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
- Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
*Zahtjevi se nalaze sa desne strane

3. Poštom na adresu:
Komunalno društvo “Črnika” d.o.o. Obala 72 51521 Punat, sa popunjenim obrascem:
- Zahtjev za pristup informacijama
- Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
- Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
*Zahtjevi se nalaze sa desne strane

4. Osobno na adresu:
Komunalno društvo “Črnika” d.o.o. Obala 72 51521 Punat, sa popunjenim obrascem:

- Zahtjev za pristup informacijama
- Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
- Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
*Zahtjevi se nalaze sa desne straneSlužbenik za informiranje: Dubravka Mijatović Žnidarić, mag.oec.


Komunalno društvo “Črnika” d.o.o.
Obala 72 51521 Punat
Tel.: +385 51 855 065
E-mail službenika za informiranje:
pristupinfo@kd-crnika.hr


Radno vrijeme službenika za informiranje:
od 07:00 do 15:00 sati

Naknade za pristup informacijama

Komunalno društvo “Črnika” d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

Medij Naknada
1.preslik jedne stranice veličine A4 0,25 kn
2. preslik jedne stranice veličine A3 0,50 kn
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 1,00 kn
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 1,60 kn
5. elektronički zapis na jednom CD-u 4,00 kn
6. elektronički zapis na jednom DVD-u 6,00 kn
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici (ovisno o količini memorije) 210 kn / 64 GB
150 kn / 32 GB
120 kn / 16 GB
50 kn / 8 GB
30 kn / 4 GB
 
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik 0,80 kn
9. pretvaranje zapisa s video vrpce, audio kazete ili diskete u elektronički zapis 1,00 kn

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA: Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga.

Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva.

Komunalno društvo “Črnika” d.o.o. Obala 72 51521 Punat izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje