Pravo na pristup informacijama

Pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje stvara, posjeduje, raspolaže ili nadzire KD „ČRNIKA“ d.o.o. Punat uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22). Zakonom se propisuju načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija.

Cilj zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Što obuhvaća pravo na pristup informacijama?

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje Komunalnog društva “Črnika” d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Kako se ostvaruje pravo na pristup informacijama?

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva
službeniku za informiranje Komunalnog društva „Črnika“ d.o.o.

Zahtjev se podnosi:

  1. Putem pošte na adresu: KD „Črnika“ d.o.o., Obala 72, 51521 Punat
  2. Osobno u poslovnim prostorijama KD „Črnika“ na adresi: Obala 72,
    51521 Punat
  3. Elektroničkom poštom na e-mail: pristupinfo@kd-crnika.hr
  4. Telefonom na broj 051/855-265Službenik za informiranje KD "Črnika"d.o.o. Dubravka Mijatović Žnidarić, mag.oec.


Komunalno društvo “Črnika” d.o.o.
Obala 72 51521 Punat
Tel.: 051/855-265
E-mail službenika za informiranje:
pristupinfo@kd-crnika.hr


Naknade za pristup informacijama

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu pristojbu uz obrazac.

Temeljem članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) Komunalno društvo “Črnika” d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/14, 15/14).

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Tijelo javne vlasti dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.

Tijelo javne vlasti zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun tijela javne vlasti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana, ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.

Komunalno društvo “Črnika” d.o.o. Obala 72 51521 Punat izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje