Zaštita osobnih podataka

ŠTO JE OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR)?

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) je dokument donesen na razini EU s ciljem zaštite osobnih podataka građana. U primjeni je od 25. svibnja 2018. godine u svim zemljama članicama EU, a odnosi se i na one poslovne subjekte izvan EU kada nude robu i usluge ili nadziru ponašanje rezidenata EU.

NA KOJE SE OBRADE OSOBNIH PODATAKA OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR) ODNOSI?

Odnosi se na obradu osobnih podataka u poslovne svrhe.

TKO JE SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA?

Komunalno društvo „Črnika“ d.o.o. Punat je donijelo Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka, kojom je za poslove zaštite osobnih podataka imenovana Dubravka Mijatović Žnidarić.

Za sva pitanja u vezi zaštite vaših osobnih podataka od strane KD „Črnika“ d.o.o. Punat možete se obratiti Službenici za zaštitu osobnih podataka:

na mail: info@kd-crnika.hr
na adresi: Obala 72, 51521 Punat
na broj telefona: +385 51 855 265

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zaštiti osobnih podataka, zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka. Ovaj službenik dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza mu traje i nakon obavljanja dužnosti službenika za zaštitu podataka.

Službeniku za zaštitu podataka možete se obrati za sva pitanja u svezi obrade vaših osobnih podataka i imate pravo:

-na informacije o obradi vaših osobnih podataka; -ishoditi pristup osobnim podacima o sebi; -tražiti ispravljanje netočnih, nepreciznih ili nepotpunih osobnih podataka; -zatražiti da se osobni podaci obrišu kad više nisu potrebni ili ako je obrada nezakonita; -prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka; -zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u posebnim slučajevima.