30. siječnja 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

2. siječnja 2019.

Plan nabave za 2019. godinu

Na temelju čl.28., st.1. Zakona o Javnoj nabavi ( NN br. 120/16) direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 02. siječnja 2019. godine donio je   PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU:  
21. svibnja 2018.

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu

21. svibnja 2018.

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu