2. siječnja 2017.

Plan nabave za 2017. godinu

Na temelju čl.28., st.1. Zakona o Javnoj nabavi ( NN br. 120/16) direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 02. siječnja 2017. godine donio je   PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU  
16. ožujka 2016.

Odluka o visini grobne naknade

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o grobljima (NN 19/98 i 50/12) i članka 25. stavka 2. Odluke o grobljima (“Službene novine Primorsko goranske županije “, broj 34/15) Uprava groblja Općine Punat uy predhodnu suglasnost načelnika dana 16. ožujka 2016. godine donosi Odluku o visini grobnih naknada.  
2. siječnja 2016.

Plan nabave za 2016. godinu

Na temelju članka 20. Stavka 1.Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 -OUSRH) direktor Komunalnog društa Črnika d.o.o., dana 2. siječnja 2016. godine donio je PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU
31. prosinca 2015.

Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu