2. siječnja 2017.

Plan nabave za 2017. godinu

Na temelju čl.28., st.1. Zakona o Javnoj nabavi ( NN br. 120/16) direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 02. siječnja 2017. godine donio je   PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU  
16. ožujka 2016.

Odluku o visini grobnih naknada 01.04.2022.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakon o grobljima (“Narodne novine”, broj 19/98, 50/12 i 89/17) i članka 25. Stavka 2. i čl. 26. st. 2. Odluke o grobljima (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 34/15,27/16 i 33/20) Uprava groblja Općine Punat uz prethodnu suglasnost načelnika dana 1. travnja 2022. godine […]
2. siječnja 2016.

Plan nabave za 2016. godinu

Na temelju članka 20. Stavka 1.Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 -OUSRH) direktor Komunalnog društa Črnika d.o.o., dana 2. siječnja 2016. godine donio je PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU
31. prosinca 2015.

Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu